Zakres naszych
usług

Nasza oferta

Pozwolenia wodnoprawne

Wykonujemy operaty wodnoprawne niezbędne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na:

  • usługi wodne (m.in. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję, odbiór i oczyszczanie ścieków, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi)
  • szczególne korzystanie z wód (m.in. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw; wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi)
  • wykonanie urządzeń wodnych (np. budowli piętrzących, przeciwpowodziowych i regulacyjnych,  stawów, obiektów służących do poboru wód powierzchniowych oraz podziemnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, pomostów, obiektów energetyki wodnej)
  • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
  • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
  • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
cookiesText